O NAS

Witamy na stronie internetowej Fundacji “Bezpiecznie Do Celu”

Bezpieczeństwo to jedna z naczelnych potrzeb współczesnego człowieka i grup społecznych, a także podstawowa potrzeba państw i systemów międzynarodowych.

Cel to zadanie, jakie wyznaczamy naszym marzeniom. Nie mając przed sobą celu jesteśmy jak statek bez steru, kołyszący się to tu to tam po morzu i stojący w miejscu nawet przy sprzyjającym wietrze.

„Bezpiecznie Do Celu” to fundacja, której kluczem są działania zmierzające do bezpiecznego osiągania wyznaczonych celów – Twoich celów. Wykorzystując naszą wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz wieloletnie doświadczenie chcemy wspólnie z Tobą osiągać postawione w statucie cele.

Dziękując za zainteresowanie Fundacją zapraszamy Cię do wędrówki po stronach. Na nich zamieszczamy informacje o naszych celach, działaniach i niesionej pomocy.

Korzystając z formularza kontaktowego czekamy na życzliwe uwagi, pomoc jak i Twoje zaangażowanie w bezpiecznej drodze do celu.

                                                                                                                                                         Zarząd Fundacji BDC

 

Wyciąg ze statutu Fundacji “Bezpiecznie Do Celu”

Cele i zasady działania fundacji    POBIERZ

Celem fundacji jest działanie na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, które ma gwarantować rozwój jednostki i poczucie sprawiedliwości społecznej, a w szczególności :

1. Pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych, zdarzeniach losowych i ich rodzinom.

2. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, obiektach i placówkach oświatowych oraz innych.
3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych.
4. Wspieranie ratownictwa i ochrony ludności.
5. Edukacja i reedukacja uczestników ruchu drogowego i innych zagrożonych osób.
6. Wspieranie działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
7. Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku z rozwojem technologii informacyjnej (IT) .
8. Prowadzenie  wszechstronnej  działalności  w  zakresie  rozwoju  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  o  charakterze edukacyjnym i zdrowotnym.
9. Prowadzenie szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.
10. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność charytatywna.
11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportowych zdolności dzieci i młodzieży.
12. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa.
13. Upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej.
14. Nauka strzelania z broni palnej bojowej i sportowej.
15. Podtrzymywanie  tradycji  narodowej,  pielęgnowanie  Polskości  oraz  rozwoju  świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dóbr kultury i tradycji wojskowych.
16. Prowadzenie oraz propagowanie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakterów i umiejętności pokonywania własnych słabości młodzieży i dorosłych, rozwijania aktywności, postaw i wrażliwości społecznej.
17. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii;
18. Popularyzacja idei mediacji jako środka rozwiązywania konfliktów społecznych oraz prawnych.
19 .Pielęgnowanie i rozwijanie postaw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
20. Wspieranie działalności innych organizacji społecznych których celem jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna,  na  rzecz  kultury  fizycznej i  sportu,  ochrony  środowiska,  dobroczynna, ochrony  zdrowia  i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
21. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
22. Krajoznawstwo, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.
23. Ochrona dóbr kultury i tradycji;
24. Działanie na rzecz promocji gminy i powiatu

Wyżej wymienione cele Fundacja realizuje poprzez:

1) Udzielanie informacji w zakresie praw i obowiązków stron w sprawach o wykroczenia i przestępstwa.
2) Udzielanie pomocy w sporze z ubezpieczycielem.
3) Udzielanie  wsparcia  o  charakterze finansowym w różnych formach, a w szczególności poprzez udzielanie darowizn, nieodpłatnych świadczeń, ponoszenie określonych kosztów i wydatków.
4) Popularyzację zasad ruchu drogowego wśród użytkowników dróg.
5) Popularyzację doskonalenia techniki jazdy.
6) Wspieranie wszelkiej edukacji komunikacyjnej.
7) Prowadzenie i wspieranie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, odczytów i podobnych spotkań.
8) Organizowanie i prowadzenie szkół, placówek  wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych,
9) Organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych i sportowych.
10) Organizowanie i wspieranie udziału dzieci i młodzieży w obozach i wycieczkach.
11) Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
12) Wspieranie działań na rzecz popularyzacji pomocy przedlekarskiej.
13) Działalność  w  zakresie  pomocy  zdrowotnej  w  szczególności  zakup  leków  i  środków  medycznych, organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w tym w ośrodkach i placówkach zagranicznych.
14) Udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom dla wzmocnienia ich możliwości pozyskiwania środków na realizację wspólnych celów statutowych.
15) Inicjowanie  i  organizowanie akcji mających na celu zbierania środków finansowych i rzeczowych na rzecz Fundacji.
16) Prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej służącej realizacji celów statutowych.
17) Organizowanie zbiórek i innych akcji mających na celu pozyskanie środków finansowych.
18) Współpraca z innymi organizacjami w zakresie objętym celami fundacji.
19) Popularyzację wiedzy i umiejętności na rzecz obronności Państwa.
20) Popularyzację wiedzy dotyczącej znajomości broni strzeleckiej.
21) Popularyzację nauki strzelania z broni palnej bojowej i sportowej.
22) Podejmowanie działań ukierunkowanych na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochronę dóbr kultury i tradycji wojskowych.
23)  Podejmowanie  działań  mających  na  celu  prowadzenie  oraz  propagowanie  działalności  na  rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakterów i umiejętności pokonywania własnych słabości młodzieży i dorosłych, rozwijania aktywności, postaw i wrażliwości społecznej.
24) Wspieranie oraz propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii;
25) Podejmowanie działań ukierunkowanych na popularyzację idei mediacji jako środka rozwiązywania konfliktów społecznych oraz prawnych.
26)  Wspieranie  działań zmierzających do pielęgnowania i rozwijania postaw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
27) Wspieranie działalności innych organizacji społecznych których celem jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna,  na  rzecz  kultury  fizycznej  i  sportu,  ochrony  środowiska,  dobroczynna, ochrony  zdrowia  i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
28) Podejmowanie działań w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
29) Wspieranie krajoznawstwa, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
30) Podejmowanie inicjatyw w celu ochrony dóbr kultury i tradycji;
31) Podejmowanie inicjatyw i działań na rzecz promocji gminy i powiatu;
32) Podejmowanie innych działań mających na celu jak najpełniejszą realizację celów Fundacji określonych w § 9 niniejszego Statutu