WSPÓŁPRACA

Witam!
Jesteśmy nową fundacją, której celami jest szeroko pojęte bezpieczeństwo. Otwierają się nowe możliwości, dlatego potrzebujemy wsparcia ze strony chętnych do współpracy w zakresie pisania projektów np. UE. Zależy nam na ludziach oddanych temu co robią, którzy dysponują wolnym czasem, są kreatywni i nie boją się nowych wyzwań. Istnieje możliwość dostosowania wykonywanych zadań w zależności od predyspozycji osobistych.

Z naszej strony oferujemy wspólne spotkania z zarządem, wyznaczanie i realizację nowych celów, pomoc w miarę możliwości i rozwoju fundacji. Jesteśmy zainteresowani przede wszystkim dłuższą współpracą, dla osób trwale współpracujących z nami-wystawiamy zaświadczenie dla przyszłego pracodawcy.

Jeśli uważasz,że się do tego nadajesz, lecz nie jesteś pewien, co chciałbyś robić-napisz, coś wspólnie wymyślimy.

 


REGULAMIN EMISJI REKLAM  UMIESZCZANYCH NA STRONIE
 FUNDACJI BEZPIECZNIE DO CELU

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I. DEFINICJE
ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE
ROZDZIAŁ III. WARUNKI ZAMIESZCZANIA REKLAM
ROZDZIAŁ IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
ROZDZIAŁ V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
ROZDZIAŁ VI. REKLAMACJE
ROZDZIAŁ VII. TREŚĆ REKLAMY
ROZDZIAŁ VIII. ZAMIESZCZANIE SERWISÓW LUB SEKCJI SPECJALNYCH
ROZDZIAŁ IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY
ROZDZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I.    DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć
w sposób następujący:

Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki zamieszczania reklam na stronach Fundacji Bezpiecznie Do Celu (FBDC) .
Wydawca – Fundacja Bezpiecznie Do Celu w Nowym Sączu z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz ul. Kossaka 16
Serwis Internetowy – jeden z portali lub serwisów internetowych znajdujących się w ofercie FBDC.
Reklama – środki reklamy internetowej przeznaczone do zamieszczenia w Serwisie Internetowym w formie plików o formatach txt, jpg, gif, gif animowany, flash, html lub rich lub innych formach uzgodnionych z FBDC.
Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zlecająca Wydawcy publikację reklamy. Reklamodawcą jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu własnym i na rzecz swoich klientów.
Zamówienie – pisemne zlecenie zamieszczenia Reklamy w Serwisie Wydawcy, składane przez Reklamodawcę na specjalnym formularzu przygotowanym przez Wydawcę  i dostępnym na stronie FBDC ( www.bezpieczniedocelu.org.pl ). Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o zamieszczenie Reklamy przez Wydawcę.
Regulamin Serwisu – oznacza regulamin odpowiedniego Serwisu Internetowego, zawierający ogólne warunki, na jakich świadczone są usługi publikacji Reklam, w tym Serwisie Internetowym.
Odsłona – jedno wyświetlenie Reklamy użytkownikowi Serwisu Internetowego.
Specyfikacja techniczna – informacja o warunkach technicznych, jakie powinny spełniać Reklamy, aby mogły zostać zamieszczone na danym Serwisie Internetowym.
Cennik – informacja o cenie Reklamy zamieszczonej na stronie internetowej FBDC , a także o zasadach kalkulacji wartości zamieszczanych Reklam jak i systemie emisji reklam.

II.    WARUNKI OGÓLNE

1. Zamieszczanie Reklam w Serwisach Internetowych FBDC dokonywane jest w oparciu  o Regulamin, Specyfikację techniczną oraz odpowiednie Regulaminy Serwisów.
2. Dostarczenie przez Reklamodawcę podpisanego Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu, Specyfikacji technicznej oraz Regulaminu Serwisu.
3. Wydawca lub pracownik Wydawcy nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych Reklam.
4. W przypadku gdyby w wyniku publikacji Reklamy Wydawca poniósł jakiekolwiek koszty z tytułu roszczeń osób, których prawa (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) zostały naruszone wskutek publikacji Reklamy, Reklamodawca jest zobowiązany pokryć    te koszty w całości łącznie z kosztami postępowań spornych, kosztów zastępstwa procesowego i innych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także przypadków, w których stroną postępowania związanego z treścią lub formą Reklamy będzie pracownik Wydawcy.
5. Reklamodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych do posługiwania się użytymi w zleconych  do publikacji Reklamach informacjami, danymi, utworami, wizerunkami, znakami towarowymi, wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie Zamówienia na zamieszczenie danej Reklamy jest równoznaczne z oświadczeniem, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zlecana Reklama nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy zamieszczenia albo też wstrzymania emisji Reklamy, bez podania przyczyny, w szczególności gdy: treść lub forma Reklamy jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub linią programową Serwisu Internetowego, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez osobę trzecią lub właściwy organ lub instytucję powołaną do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy, siły wyższej, braku zapłaty w terminie wynagrodzenia za zamieszczoną wcześniej Reklamę lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
7. W przypadku Reklam dotyczących działalności, do której prowadzenia wymagana jest koncesja, zezwolenie, licencja itp. Reklamodawca zobowiązany jest przedstawić,   na żądanie Wydawcy, posiadaną przez siebie koncesję, zezwolenie, licencję itp.   w FBDC. W przypadku nieprzedłożenia stosownych dokumentów Wydawca odmówi zamieszczenia Reklamy.
8. Niedostarczenie materiałów reklamowych w terminach określonych w Regulaminie upoważnia Wydawcę do odmowy zamieszczenia Reklamy w terminie ustalonym w Zamówieniu.

III.    WARUNKI ZAMIESZCZANIA REKLAM

1. Zamieszczanie Reklam w Serwisie Internetowym dokonywane jest na podstawie Zamówienia opatrzonego czytelnym podpisem i pieczątką Reklamodawcy.
2. Wydawca będzie zamieszczał gotowe do emisji Reklamy, dostarczone przez Reklamodawcę. Wydawca jest uprawniony do samodzielnego przygotowania Reklam, na zasadach uzgodnionych i zaakceptowanych przez Klienta.
3. Wydawca ma prawo odmówić publikacji Reklamy w Serwisie Internetowym   w sytuacji, gdy Reklama nie będzie spełniać warunków określonych w Regulaminie, Specyfikacji technicznej lub Regulaminie Serwisu lub też Reklamodawca  nie dotrzyma terminu doręczenia Wydawcy materiałów niezbędnych do zamieszczenia Reklamy, bez ponoszenia przez Wydawcę jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
4. Zamieszczenie Reklamy w Serwisie Internetowym nie oznacza, że Wydawca stwierdził zgodność Reklamy z Regulaminem, Specyfikacją techniczną lub Regulaminem Serwisu. Nieprawidłowości stwierdzone po zamieszczeniu Reklamy, również mogą być stanowić podstawę do wstrzymania emisji Reklamy.
5. Przekazując Reklamy Reklamodawca upoważnia Wydawcę do dokonania ewentualnych modyfikacji Reklamy przed jej zamieszczeniem w Serwisie Internetowym.
6. Przeniesienie przez Reklamodawcę uprawnień wynikających z Zamówienia może nastąpić wyłącznie po uprzednim powiadomieniu Wydawcy i uzyskaniu jego zgody, wyrażonej  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Rezygnacja z całości lub części Zamówienia może być dokonana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
8. Za datę rozpoczęcia realizacji Zamówienia uważa się wyemitowanie pierwszej Reklamy spośród wszystkich Reklam objętych danym Zamówieniem.

IV.    WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za zamieszczenie Reklamy Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić Wydawcy wynagrodzenie na podstawie wystawionej przez Wydawcę faktury VAT.
2. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia jest Cennik obowiązujący w dniu złożenia Zamówienia.
3. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia należnego Wydawcy będzie odpowiednio powiększona o należny podatek VAT zgodnie  z obowiązującymi przepisami.
4. Reklamodawca dokona zapłaty wynagrodzenie przysługującego Wydawcy przed zamieszczeniem Reklamy, przelewem na rachunek bankowy wskazany w Zamówieniu.  W uzasadnionych wypadkach Wydawca może wyrazić zgodę na inny termin i formę płatności
5. W przypadku niezapłacenia faktury VAT w terminie w niej wskazanym, Wydawca może naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie. Jednocześnie w przypadku opóźnienia płatności, Wydawca zastrzega sobie prawo wstrzymania publikacji Reklamy oraz prawo do zaniechania publikacji Reklamy w całości lub w części, a Reklamodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wydawcy kary umownej w wysokości 100% wartości Zamówienia.
6. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów są solidarnie odpowiedzialni z osobami które reprezentują, wobec Wydawcy za regulowanie należności wynikających z przyjętego Zamówienia.

V.    REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Reklamodawca zobowiązuje się przesłać Wydawcy materiały niezbędne  do zamieszczenia Reklamy nie później niż na 5 dni robocze przed planowanym dniem rozpoczęcia emisji,  a w przypadku materiałów formacie w html, rich media lub innym niestandardowym formacie, nie później niż na 7 dni roboczych przed planowanym dniem rozpoczęcia emisji.
2. W przypadku, gdy Reklamodawca nie dostarczy materiałów reklamowych niezbędnych do zamieszczenia Reklamy w terminie określonym w Regulaminie FBDC jest uprawniona do niezrealizowania części lub całości Zamówienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Wydawca nie jest zobowiązany  do zwrotu wynagrodzenia za niezrealizowana część lub całość Zamówienia.
3. Jeżeli z powodu nie dostarczenia przez Reklamodawcę materiałów niezbędnych  do zamieszczenia Reklamy w terminie określonym w Regulaminie, Zamówienie nie zostało zrealizowane w całości lub części, za zgodą Wydawcy, może zostać odpowiednio wydłużany czas realizacji Zamówienia lub Reklamodawca może wykorzystać pozostałą liczbę emisji Reklamy w kolejnym Zamówieniu.

VI.    REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące nienależytego zrealizowania Zamówienia należy składać Wydawcy w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia zamieszczenia Reklamy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, przy czym decydujące znaczenie ma data wpływu reklamacji do Wydawcy. Reklamacja powinna zawierać informację na temat rodzaju uchybienia oraz jego opis wraz z uzasadnieniem.
2. W przypadku Reklam ukazujących się w Serwisie Internetowym dzień po dniu – reklamację należy zgłosić w terminie 1 dnia od dnia zamieszczenia pierwszej zakwestionowanej przez Reklamodawcę Reklamy.
3. Reklamacje nie złożone w formie pisemnej lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane, na co Reklamodawca wyraża zgodę. Niezłożenie reklamacji w terminie określonym w Regulaminie jest jednoznaczne z uznaniem, że Reklama została zamieszczona prawidłowo i zgodnie ze złożonym Zamówieniem.
4. W przypadku uwzględnienia przez Wydawcę reklamacji, Wydawca podejmie niezbędne działania celem usunięcia uchybień w zamieszczonej Reklamie.
5. Wycofanie Reklamy lub jej poprawne zamieszczenie nastąpi w pierwszym możliwym terminie, uzależnionym od możliwości technicznych Wydawcy i w terminie ustalonym z Reklamodawcą.
6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie Reklamy.

VII.    TREŚĆ REKLAMY

1. Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów stron internetowych,  na których będą emitowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy. Wszelkie odstępstwa od tej zasady wymagają każdorazowo zgody Wydawcy.
2. Wydawca jest uprawniony do oznaczania Reklam w sposób zapewniający    ich jednoznaczną identyfikację i rozpoznawalność jako materiał reklamowy.  W szczególności Wydawca jest uprawniony do dodatkowego oznaczania Reklam słowami: “reklama”, “ogłoszenie płatne”, “link sponsorowany” lub innymi równoznacznymi słowami, jak również do zamieszczania danych umożliwiających identyfikację Reklamodawcy poprzez użycie określeń typu: “sponsor (…)”, „sponsor serwisu/konkursu (…)”, „partner serwisu (…)”, „artykuł powstał przy współpracy  z (…)”, itp.
3. Reklama nie może zawierać badania statystycznego ani ankiet, nie może też w żaden sposób zachęcać do wzięcia udziału w badaniu. Wszelkie odstępstwa od tej zasady wymagają każdorazowo zgody Wydawcy, wyrażonej przed zamieszczeniem Reklamy.
4. Niedozwolone jest używanie w Reklamach elementów operacyjnych, których funkcja wynikająca z formy, napisu czy konwencji jest niezgodna z ich komunikatem, lub działa w sposób nietypowy. Reklamy muszą być przygotowane zgodnie    ze Specyfikacją Techniczną.

VIII.    ZAMIESZCZANIE SERWISU LUB SEKCJI SPECJALNEJ

1. W przypadku gdy Reklamodawca zleci Wydawcy zamieszczenie serwisu lub sekcji specjalnej zawierającej materiały reklamowe, strony te pozostają własnością Wydawcy. Serwis lub sekcja specjalna może być zamieszczona, jeżeli spełnia następujące warunki:

     a) powinna zostać zaprojektowana zgodnie z zasadami „User experience”,
     b) nie może wpływać na funkcjonowanie Serwisu Internetowego i jego architekturę,
     c) musi zachować ogólny kształt i ideę plastyczną Serwisu Internetowego,
     d) powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Reklamodawcy,
     e) znaki wodne oraz tapety dopuszczalne mogą zostać zamieszczone tylko poza

2. obszarem treściowym strony internetowej,
3. Wydawca jest uprawniony do dokonywania ewentualnych zmian w serwisach  lub sekcjach specjalnych bez zgody Reklamodawcy.

IX.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

1. Wydawca nie odpowiada za przerwy w wyświetlaniu Reklam, bądź przerwy w działaniu Serwisów Internetowych, wynikłe z zależnych bądź niezależnych od Wydawcy przyczyn. W takich przypadkach Reklamodawca otrzyma dodatkowy czas emisji Reklamy równy okresowi, w którym jego Reklama nie była wyświetlana.   Z tego tytułu Reklamodawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Wydawcy.
2. Odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej Reklamodawcy przez Wydawcę  nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za emisję Reklamy zgodnie  z Zamówieniem.

X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2015 Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.
2. Spory związane z realizacją Zamówień będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla adresu siedziby wydawcy, aktualny w chwili wniesienia pozwu.