CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Ogólne informacje o Centrum:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego jest niepubliczną placówką kształcenia zawodowego, zwaną dalej Placówką lub Centrum.

2. Siedzibą Placówki jest miasto Nowy Sącz przy ul. Zielonej 27, 33-300 Nowy Sącz.


Cele Centrum

1. Celem Centrum jest umożliwienie osobom, które spełniły obowiązek szkolny (zwane dalej również słuchaczami), uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w pozaszkolnych formach kształcenia poprzez organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, zwanych dalej kursami.

Zadania Centrum

Zadaniem Centrum jest organizacja kształcenia ustawicznego jako systemu działań zapewniających słuchaczowi:

1) zdobycie wiedzy i umiejętności koniecznych do ukończenia kursu;

2) przygotowanie do pracy zawodowej w sposób zgodny z oczekiwaniami praktyki gospodarczej i potrzebami lokalnych rynków pracy;

3) kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;

4) tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu;

5) kształtowanie postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym i zawodowym.

Realizacja celów i zadań Centrum następuje w szczególności poprzez:

1. organizowanie kursów umożliwiających uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych w szczególności organizowanie kształcenia, dokształcania i doskonalenia w formach pozaszkolnych takich jak:

a. kwalifikacyjne kursy zawodowe,

b. kursy umiejętności zawodowych,

c. kursy kompetencji ogólnych,

d. turnus dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników,

e. kursy inne niż wymienione w punkcie od a-d, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

2. prowadzenie kursów przygotowujących do egzaminów eksternistycznych w zakresie przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych.

3. organizowanie i prowadzenie szkoleń na zlecenie podmiotów zewnętrznych;

4. organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;

5. organizację szkoleń, warsztatów oraz kursów w systemie stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym lub w systemie łączącym wymienione formy;

6. organizację szkoleń, warsztatów, kursów prowadzonych w trybie kształcenia na odległość;

7. stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii informatycznych;

8. realizację szkoleń, warsztatów, kursów we współpracy z osobami posiadającymi odpowiednie kompetencje, będącymi specjalistami w danej dziedzinie bądź za pośrednictwem swojej wykwalifikowanej kadry dydaktycznej;

9. współpracę z urzędami pracy, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, uczelniami i innymi instytucjami wynikającego z potrzeb lokalnego rynku pracy oraz strategii rozwoju regionu i lokalnego rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników;

10. edukację w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11. działalność na rzecz rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych społeczeństwa;

12. wspieranie nauki, edukacji i szkolnictwa wyższego;

13. popularyzację i wdrażanie szeroko rozumianej kultury, w tym kultury spędzania czasu wolnego;

14. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

15. organizowanie i współpracę w realizacji zadań na rzecz świadomości młodzieży oraz kształtowania właściwych postaw i rozwijania osobistej kultury fizycznej;

16. objęcie szczególną opieką słuchaczy niepełnosprawnych;

17. współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc słuchaczom;

18. realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez Organ Prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze.

Współpraca Centrum:

1. Centrum w celu realizacji swoich zadań współpracuje z:

a) Urzędami Pracy;

b) Okręgową Komisją Edukacyjną;

c) Pracodawcami i innymi podmiotami, na rzecz których ośrodek wykonuje zadania lub z którymi współpracuje w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników.

d) Szkołami, z których są kierowani uczniowie oraz z innymi podmiotami, na rzecz których Centrum wykonuje zadania.

Obszary zawodowego kształcenia praktycznego w Centrum:

– branży teleinformatycznej,

– nauk administracyjnych,

– finansów i rachunkowości,

– bankowości,

– języków obcych,

– bezpieczeństwa i higieny pracy,

– żywienia i usług gastronomicznych,

– cukiernictwa i piekarnictwa,

– marketingu i reklamy,

– przemysłu mody,

– logistyki i spedytorstwa,

– handlu,

– florystyki,

– krawiectwa,

– hotelarstwa,

– mechaniki i mechatroniki,

– turystyki i rekreacji,

– elektryki,

– fryzjerstwa,

– usług kosmetycznych,

– bezpieczeństwa wewnętrznego,

– ochrony osób i mienia.