CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Ogólne informacje o Centrum:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego jest niepubliczną placówką kształcenia zawodowego, zwaną dalej Placówką lub Centrum.

2. Siedzibą Placówki jest miasto Nowy Sącz przy ul. Zielonej 27, 33-300 Nowy Sącz.


Cele Centrum

1. Przygotowanie praktyczne młodzieży i dorosłych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych na podstawie porozumień zawartych ze szkołami, a także realizacja innych zadań zleconych przez szkoły, Organ Prowadzący oraz inne organizacje i podmioty gospodarcze.

2. Szczegółową organizację zajęć praktycznych określa harmonogram zajęć, który jest konstruowany w sposób optymalny z punktu widzenia potrzeb i możliwości uczniów.

Zadania Centrum

1. Prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu w:

– technikum,

– branżowej szkole I stopnia,

– szkole policealnej,

– branżowej szkole II stopnia,

– szkole specjalnej lub oddziale dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z oddzielnymi przepisami,

2. Dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia – w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku, gdy szkoła nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia, 

3. Organizowanie dokształcania młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w szkołach branżowych I stopnia – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

4. Organizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy publicznych i niepublicznych branżowych szkół i policealnych w pełnym zakresie programowym bądź w zakresie wybranych treści programowych oraz umiejętności określonych w opisie zawodu,

5. Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i szkołami w zakresie organizowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

6. Organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych,

7. Opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla potrzeb prowadzonego kształcenia,

8. Realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze, a w szczególności:

– organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie nowoczesnych technik i technologii,

– organizowanie dla młodzieży zajęć uzupełniających w zakresie kształcenia zawodowego i praktycznego,

– prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia umożliwiających spełnianie obowiązku nauki,

– kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego,

– organizowanie doskonalenia i dokształcenia nauczycieli zajęć praktycznych w zakresie pedagogiczno – metodycznym i specjalistycznym,

– organizowanie egzaminów zawodowych dla uczniów branżowych szkół i policealnych,

– opracowywanie i wydawanie materiałów metodycznych dla nauczycieli zajęć praktycznych (skrypty, poradniki, zeszyty metodyczne, przykładowe konspekty, rozkłady materiałów nauczania, pomiar dydaktyczny),

– współpraca ze szkołami w zakresie poradnictwa technicznego, udostępnienia bazy materiałowo – technicznej i organizowanie zajęć praktycznych, współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi uprawnionymi do działalności pedagogicznej, podmiotami gospodarczymi wszystkich sektorów oraz uczelniami technicznymi i technologicznymi.

Centrum współpracuje z:

1. Pracodawcami m. in. w zakresie organizacji i prowadzenia kształcenia praktycznego,

2. Stowarzyszeniami,

3. Szkołami wyższymi,

4. Placówkami doskonalenia nauczycieli oraz szkołami wyższymi w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego,

5. Instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi uprawnionymi do działalności pedagogicznej, podmiotami gospodarczymi wszystkich sektorów oraz uczelniami technicznymi i technologicznymi,

6. Instytucjami, szkołami zawodowymi oraz szkołami wyższymi w ramach podpisanego partnerstwa celem wsparcia polityki kształcenia przez całe życie w Regionie, rozwoju współpracy instytucji z obszaru edukacji i szkoleń, zatrudnienia oraz promocji korzyści kształcenia przez całe życie oraz współpracy w realizacji wspólnych kierunków kształcenia teoretycznego i praktycznego,

7. Centrum współpracuje z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach.

8. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi, Centrum współpracuje z podmiotami zlecającymi realizację zajęć.

9. Centrum ściśle współpracuje ze szkołami, z których są kierowani uczniowie oraz z innymi podmiotami, na rzecz których Centrum wykonuje zadania.

Obszary zawodowego kształcenia praktycznego w Centrum:

– branży teleinformatycznej,

– nauk administracyjnych,

– finansów i rachunkowości,

– bankowości,

– języków obcych,

– bezpieczeństwa i higieny pracy,

– żywienia i usług gastronomicznych,

– cukiernictwa i piekarnictwa,

– marketingu i reklamy,

– przemysłu mody,

– logistyki i spedytorstwa,

– handlu,

– florystyki,

– krawiectwa,

– hotelarstwa,

– mechaniki i mechatroniki,

– turystyki i rekreacji,

– elektryki,

– fryzjerstwa,

– usług kosmetycznych,

– bezpieczeństwa wewnętrznego,

– ochrony osób i mienia.